GARANTIE

GLAZEN:

3 maanden tevredenheidsgarantie op progressieve brillenglazen.

Mocht het gewenningsgevoel aan de progressieve brillenglazen achterwege blijven binnen de eerste drie maanden, dan vervangt EYE-D de brillenglazen eenmalig voor een ander paar brillenglazen. Voordat de brillenglazen vervangen worden, zullen de correctiewaarden en parameters worden nagekeken. Eventueel prijsverschil zal worden besproken en worden verrekend.

2 jaar fabrieksgarantie op premium coatings.

Als er binnen 24 maanden na aflevering van de brillenglazen, productie-technische onvolmaaktheden aan een brillenglas of coating zijn, dan zal EYE-D het brillenglas vervangen door een type met een gelijke correctiewaarde.

(ZONNE-) BRILMONTUREN:

2 jaar fabrieksgarantie.

Als er binnen 24 maanden na aflevering van het (zonne-) brilmontuur, productie-technische onvolmaaktheden zijn, dan zal EYE-D het (zonne-) brilmontuur vervangen door een zelfde type.

GUARANTEE

LENSES:

3 month satisfaction guarantee on progressive lenses.

If you don't get used to the progressive lenses within the first three months, EYE-D will replace the lenses once for another pair of lenses. Before the lenses are replaced, the correction values ​​and parameters will be checked. Any price difference will be discussed and settled.

2 year manufacturer's warranty on premium coatings.

If within 24 months after delivery of the lenses, there are production-technical imperfections in a lens or coating, EYE-D will replace the lens with a type with an equal correction value.

SUNGLASSES and FRAMES:

2 year manufacturer's warranty.

If there are production-technical imperfections within 24 months after delivery of the (sun)glasses frame, EYE-D will replace the (sun)glasses frame with the same type.

TIPS EN ADVIEZEN

1. Gebruik altijd uw beide handen om de bril op of af te zetten.

2. Let er bij het schoonmaken van het montuur goed op dat de glazen niet beschadigen. Leg uw bril nooit op de glazen neer, want bij het verschuiven van uw bril kunnen krassen ontstaan.

3. Moderne monturen zijn van sterke materialen gemaakt. Toch zijn ze vaak kwetsbaar. Een montuur is immers zo licht mogelijk gemaakt om u maximaal comfort te bieden. Gebruik daarom een goed passend, stevig briletui. Dit biedt de beste bescherming.

4. Het is altijd verstandig om de bril bij de glazen vast te houden en niet bij de veren. Bij het reinigen van het glas dient u eerst de harde stofdeeltjes, die krassen kunnen veroorzaken, van de bril te spoelen door deze onder stromend, handwarm water te houden. Het montuur kunt u vervolgens reinigen met lauwwarm water, eventueel met een zachte zeep (zonder
citroenzuur).

5. Droog uw bril met een schone zachte doek af. Het beste kunt u daarvoor een zachte doek gebruiken die zonder wasverzachter is gewassen. Wasverzachters kunnen namelijk een wazige zweem op uw glazen achterlaten.

6. Papieren zakdoekjes, keukenrol en papieren brillendoekjes zijn taboe! Deze bevatten vaak houtvezels die uw glazen blijvend kunnen beschadigen.

7. Agressieve stoffen kunnen uw brillenglazen ook blijvend beschadigen. Voorkom daarom contact met aceton, parfum, haarspray, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, citroenzuur enz.

8. Leg uw bril niet op of in het dashbord van uw auto en stel de bril niet bloot aan hoge temperaturen of grote temperatuurverschillen (sauna).

9. Wanneer u de bril ergens tegenaan gestoten hebt, kan het zijn dat deze niet helemaal lekker zit. De bril moet dan worden bijgesteld. U kunt dit beter niet zelf doen, maar kom gerust langs bij, zodat wij de pasvorm met de juiste instrumenten weer kunnen herstellen.

10. EYE-D streeft naar optimale tevredenheid. Is er iets niet naar tevredenheid of verwachting, vertel het dan alstublieft. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.

TIPS AND ADVICE

1. Always use both hands to put on or take off the glasses.

2. When cleaning the frame, be careful not to damage the lenses. Never put your glasses down on the lenses, because sliding your glasses can scratch them.

3. Modern frames are made of strong materials. Yet they are often vulnerable. After all, a frame is made as light as possible to offer you maximum comfort. Therefore, use a well-fitting, sturdy case. This offers the best protection.

4. It is always wise to hold the glasses by the lenses and not by the temples. When cleaning the lenses, you should first rinse the hard dust particles, which can cause scratches, by holding them under running, lukewarm water. You can then clean the frame with lukewarm water, possibly with a mild soap (without
citric acid).

5. Dry your glasses with a clean soft cloth. It is best to use a soft cloth that has been washed without fabric softener. Fabric softeners can leave a hazy cast on your glasses.

6. Paper tissues, kitchen roll and paper eyeglass wipes are taboo! These often contain wood fibers that can permanently damage your lenses.
7. Aggressive substances can also permanently damage your lenses. Therefore, avoid contact with acetone, perfume, hair spray, household cleaners, citric acid, etc.

8. Do not put your glasses on or in the dashboard of your car and do not expose the glasses to high temperatures or large temperature differences (sauna).

9. If you have bumped the glasses against something, it may not be completely comfortable. The glasses must then be adjusted. It is better not to do this yourself, but feel free to visit us, so that we can restore the fit with the right instruments.

10. EYE-D strives for optimal satisfaction. If something is not to your satisfaction or expectations, please tell us. We can then look for a solution together.